Aan de slag met waterrecreatie in Smallingerland

Onder de noemer: Oostelijke poort Friese Meren wil de gemeente Smallingerland de komend jaren inzetten op het versterken van de watersport en de relatie van de gemeente met het water. Met het realiseren van de Drachtster vaart is een eerste stap gezet. Met het project Waterfront Drachten wordt vervolg gegeven aan de ambitie.  Hanneke Schmeink levert de waterrecreatieve expertise in dit project.

Waterfront Drachten

N0.0RDPEIL te Sneek is geselecteerd uit vier landelijke bureaus om de ambitieuze toekomstvisie op te stellen voor het nieuwe waterfront van Drachten.  NO.ORDPEIL heeft voor deze opdracht de samenwerking gezocht met drie Friese bureaus;  Noordtij, Territoria en Hanneke Schmeink RECREATIE. Hiermee staat een krachtig en creatief expertiseteam dat samen met ondernemers, onderwijs en organisaties zich zal inzetten om lokale kernkwaliteiten te benutten als een innovatieve impuls voor de Friese toeristische sector. Een kans om de Friese Meren te koppelen aan de landgoedbossen van Beetsterzwaag en het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Door middel van interactieve sessies wordt ingezet op een realistisch uitvoeringsprogramma voor publieke en private partijen en een stevig ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren.

Inventarisatie watersportvoorzieningen

In aanvulling op het project Waterfront Drachten is aan Hanneke Schmeink gevraagd een inventarisatie te verrichten naar de voorzieningen voor de watersport in de gehele gemeente Smallingerland. Overzichtelijk in beeld brengen wat het huidige en gewenste voorzieningenniveau is. Het gaat hierbij om de capaciteit en voorzieningenniveau voor pleziervaart bij havens en in het buitengebied. Maar ook om voorzieningen voor de kleine watersport als kanoplaatsen, visplekken, trailerhellingen en strandjes. Met oog op ontwikkelingen rond Oudega en de Drachtstervaart is het vooral ook interessant verder te kijken dan de huidige capaciteit. Niet alleen welke type watersporters en soorten schepen varen nu rond en maken gebruik van de voorzieningen? Maar welke capaciteit  is mogelijk nodig/gewenst in de toekomst mede ook op basis van trends en ontwikkelingen. Daarvoor wordt het oor vooral te luisteren gelegd bij watersportverenigingen en ondernemers.