Welkom bij Hanneke Schmeink RECREATIE; voor betrokken onafhankelijk onderzoek, advies en projectleiding in de vrijetijdssector.

Recent uitgevoerde projecten

Verkenning Circulaire Gastvrijheidssector

praatplaat circulaire gastvrijheidseconomie .jpg

Op het snijvlak van de circulaire economie en de gastvrijheidssector liggen veel kansen, raakvlakken en mogelijkheden. De twee werelden staan echter nog niet goed met elkaar in verbinding. Een eerste verkenning onder ondernemers en overheden. Waar staan we, waar zit dynamiek en wat is nodig om samen met Vereniging Circulair Friesland impactvolle stappen te zetten.

Een samenvatting in de vorm van een praatplaat. En een bulletgewijze weergave van waardevolle input uit gesprekken.

Inspirator bij G1000 werkplaats Heerenveen

Vanuit de Burgertop G1000 Heerenveen gaan inwoners in werkplaatsen aan de slag met verbeterpunten voor een toekomstbestendig centrum. Eén van de uit te werken thema’s is Historisch Waterverbindend Heerenveen. Hanneke Schmeink mocht als inspirator de betrokkenen in drie sessies inspireren over waterrecreatie, cultuurhistorie en koppelkansen. Boeiende gesprekken aan de hand van een inspiratieplaat.


Visie Waterrecreatie Fryslân

Het Friese Merenproject gaf jarenlang richting aan de ontwikkeling van waterrecreatie in Friesland. Een waterrijke provincie waar water belangrijk is voor zowel Friezen als gasten. Dit vraagt om die een goede stip op de horizon. Op basis van leerervaringen van het Friese Merenproject en met oog voor trends & ontwikkelingen en integrale vraagstukken is in samenspraak met interne en externe betrokkenen de ambitie geformuleerd:
Fryslân is een gastvrije provincie voor alle waterrecreanten. We maken ons ‘blauwe goud’ bevaarbaar, zichtbaar en beleefbaar voor Friezen en toeristen die op, aan of in het water zijn vrije tijd doorbrengt of een sport beoefent.
En zijn integrale opgaves en speerpunten benoemd om de ambitie en visie in uitvoering te brengen. Provinciale staten heeft op 27 februari 2018: It Blauwe Goud fan Fryslân, evaluatie en visie aangenomen. Fryslân kan weer volle kracht voorruit met waterrecreatie. Het document is gevat in een digitaal magazine te lezen via de site van de provincie Fryslân.

In de ontwikkeling van de visie werd gewerkt met een praatplaat. Een visualisatie van richtinggevende ideeën en gedachten. Een waardevol instrument waarmee het gesprek met diverse partijen is aangegaan en de visie en speerpunten werden aangescherpt. Download hier de praatplaat.

Inventarisatie Watersportvoorzieningen Turfroute

De Turfroute vormt een aantrekkelijk blauwe as tussen de Friese Meren en het Fries-Drentse Turfwinningsgebied. De route is een belangrijke drager bij de ontwikkeling van cultuur- en plattelandstoerisme in de regio. Goede en gastvrije voorzieningen zijn daarbij een basisvoorwaarde. Voor een gastvrij beheer van de voorzieningen langs de route is het van belang eerst een goed beeld te hebben van de stand van zaken van de voorzieningen. In opdracht van de vijf gemeenten in Zuidoost Fryslân is een inventarisatie uitgevoerd met gerichte aanbevelingen en vervolgstappen.

Download hier de inventarisatie met aanbevelingen.

Wandelstrategie Drenthe

In opdracht van provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe onder auspicien van Wandelnet een ambitiedocument opgesteld met de wensen en kansen om Drenthe aantrekkelijker te maken als wandel- provincie en wat de gezamenlijke stakeholders kunnen ondernemen om dat doel te bereiken.

Het Wandelkompas is te downloaden via de website van het Recreatieschap Drenthe

Ambities Waterrecreatie Noordoost Fryslân in kaart

In 2013 is de strategische visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân ‘Land en water verbonden’ opgesteld.

 • Wat is er de afgelopen jaren bereikt en gedaan?

 • Waar is de regio nog mee bezig?

 • Aan welke ambities wordt gewerkt en hoe hangen projecten en ontwikkelingen met elkaar samen.

  Dit alles is samengebracht in een overzichtskaart die alles in één oogopslag weergeeft.

Quick scan Elektrische bevaarbaarheid Fryslân

De provincie Fryslân heeft veel geïnvesteerd in het verduurzamen van waterrecreatie. Het stimuleren en faciliteren van elektrisch varen was daarbij een belangrijk onderdeel. Met de Elfwegentocht, waarbij Fryslân werd uitgedaagd om fossiel vrij voort te bewegen was elektrische varen een belangrijk onderdeel. Tijdens de Elfwegentocht kwam naar voren dat het opladen van elektrische vaartuigen nog niet optimaal is. Om hier in de toekomst verbeteringen aan te brengen had de provincie behoefte aan een actueel beeld van de huidige stand van zaken rond elektrisch varen en het laadpuntennetwerk en waar zowel ambities als knelpunten liggen bij ondernemers en overheden.

Opvaarten Noordoost Fryslân

In Noordoost Fryslân ligt een bijzonder stelsel van op- en trekvaarten. Het stelsel is een structurerend element in het landschap en ruggengraat voor de toeristisch-recreatieve routestructuur. Zowel over water als over land. Het is de wens van diverse partijen de vaarten te revitaliseren. In een interactieve sessie zijn de kansen en mogelijkheden geïnventariseerd. Samen met Theo de Bruin van IDBBO is de sessie georganiseerd en de opbrengst overzichtelijk in kaart en beeld gebracht in een inspiratiekaart.

Haalbaarheidsstudie TIP Smallingerland

Binnen Drachten|Smallingerland is sinds het opheffen van de lokale VVV een leemte ontstaan in de ontvangst van - en informatievoorziening aan gasten, terwijl de behoefte aan een "warm welkom" en promotie van Drachten en Smallingerland als geheel groeiende is. In samenwerking met Theo de Bruin is bij ondernemers, de cultuurinstellingen en Citylab/De Friese Poort de haalbaarheid voor het opnieuw opzetten van een Toeristisch Informatiepunt verkend. In november 2017 ging de gemeenteraad akkoord met het advies om ondersteuning te bieden.  

 

Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 330 km fietspad. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatieve product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces om te komen tot toekomstbestendige fietspaden op alle eilanden is samen met  SpringPartners een onderlegger opgesteld. Hierin staat overzichtelijk in beeld welke aspecten van belang zijn bij keuzes rond aanleg en onderhoud van fietspaden. Waar voorheen in het keuzeproces vooral de focus lag bij het beschikbaar aanlegbudget, spelen heden ten dage namelijk ook onderhoudsaspecten, duurzaamheid, juridische consequenties en gebruik en comfort voor de doelgroepen een rol.

Iedere situatie en locatie is uniek. Daarom staan in het document geen kant en klare oplossingen maar 'fietst' de lezer langs alle relevante vragen die naar voren komen in het keuze proces. Per vraag volgt meer informatie en inzicht in ontwikkelingen en mogelijkheden. 

Waterfront Drachten

De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. In en rondom Drachten is veel water, maar de beleefbaarheid van dit water voor bezoekers en bewoners kan veel beter. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront. Samen met experts, ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde inwoners is in diverse bijeenkomsten de basis gelegd voor deze visie, waarin de ambities zijn vastgelegd.

NO.ORDPEIL heeft voor het opstellen van de visie de samenwerking gezocht met drie Friese bureaus; Territoria, Noordtij en Hanneke Schmeink RECREATIE. Op 10 januari 2017 is de visie besproken in een informerende ronde tafel met gemeenteraadsleden van Smallingerland.

 

 

Regiomarketing organisatie

SalesF&VJ plaatjes 180919-01.jpeg

In navolging van het organiseren van de regiomarketing in Noordoost Fryslân werden Hanneke Schmeink en Theo de Bruin gevraagd te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en organiseren van de regiomarketing in zowel Zuidwest Fryslân als Noardwest Fryslân. Verschillende regio's met eigen identiteit en eigen dynamiek. Maar met dezelfde doel: de keten van marketing, informatievoorziening en gastheerschap sluitend krijgen. De toerist gaat in zijn zoektocht via schalen (land-->provincie--> regio --> stad of dorp --> ondernemer) daarbij geldt: de som bekender is dan de delen. Oftewel marketing op grote schaal is van belang voor de kleine schaal en het aansluiten en verbinden van schalen is essentieel.

Hanneke en Theo gingen verder bouwen op basis van de volgende uitgangspunten voor een regiomarketingorganisatie:

 • Van, voor en door (groepen) ondernemers.

 • Overheid betrokken op afstand.

 • Organiseren vanuit belangen; veranker verantwoordelijkheid en zeggenschap daar waar het directe belang zit. Daar waar belangen samen komen, samen beslissen.

 • Een goede vertegenwoordiging van verschillende ondernemersgroepen moet gegarandeerd zijn. Deelname is altijd namens een achterban.

 • Transparante open communicatie

 • Koest en werk vanuit lokale dynamiek en energie. Geef positie aan verschillende kwaliteiten, entiteiten en merken die de regio kent.

 • Kwaliteit in besluitvorming; geen minderheden creëren.

Extra kracht ...

Is ‘extra handen en kennis’ bij projecten in de vrijetijdssector. Extra kracht door VERZAMELEN van informatie, ontwikkelingen en trends, VERBINDEN van de juiste informatie en de juiste personen en VERBLIJDEN van elk project met een lach.


Hanneke Schmeink levert:

 • gedragen inspirerende visies;

 • onderbouwde verkenningen die net een stapje verder gaan;

 • realistische uitvoeringsprogramma's;

 • hands on oplossingen bij complexe gebiedsopgaven;

 • praktische beleidsondersteuning;

 • actiegerichte projecten die er toe doen.

boot.jpg

Allround in het speelveld van de vrije tijd, gespecialiseerd in de disciplines waterrecreatie
en duurzaamheid.

 • kwartiermaker

 • verbinder

 • onderzoeker

 • projectleider

 • procesmanager

Zowel op gebied van visie, beleid en uitvoering bied ik extra kracht! Door het leveren van extra handen aan de ploeg, maar vooral door het inbrengen van actuele kennis van de recreatieve sector en een groot netwerk.

SpringPartner

In de loop der jaren heeft Hanneke bevlogen en gerenommeerde partners om zich heen verzameld. Zo krijgt elk project een team op maat om het tot een succes te maken. Naast één op één samenwerking is Hanneke oprichter en partner van SpringPartner; coöperatie van bevlogen zelfstandige professionals die samen werken aan gedragen resultaten voor integrale opgaven in het landelijk gebied. SpringPartner biedt via 1 loket zowel de voordelen van een bureau: brede kennis en expertise als de drive en flexibiliteit van zelfstandig ondernemers.

Interview Noorderbreedte

Merel Melief van vakblad Noorderbreedte interviewde Hanneke Schmeink voor de rubriek 'Wie maakt Noord-Nederland'. Wat inspireert en motiveert bij het 'maken' van het Noorden. Een pleidooi voor een brede integrale kijk op de vrijetijdssector niet alleen de focus op vrijetijdseconomie.

Lees op het hele interview op de site van tijdschrift Noorderbreedte:
www.noorderbreedte.nl