Waterrecreatie in Smallingerland

De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. In en rondom Drachten is veel water, maar de beleefbaarheid van dit water voor bezoekers en bewoners kan veel beter. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront. Hanneke Schmeink ondersteunde bij een inventarisatie van de watersportvoorzieningen en het opstellen van de Visie Waterfront Drachten. 

Inventarisatie watersportvoorzieningen

Om waterrecreatie in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Smallingerland graag meer inzicht in het huidige voorzieningenniveau voor waterrecreanten als ook in de gewenste benodigde voorzieningen. Aan de hand van interviews, veldverkenningen en bestaande rapporten en studies bracht Hanneke Schmeink de watersportvoorzieningen in Smallingerland in beeld.

Het rapport "Watersportvoorzieningen Smallingerland in beeld: inventarisatie en vooruitblik" geeft een overzicht van de huidige situatie. Tevens aanbevelingen gedaan ten aanzien van de voorzieningen op basis van de wensen en behoefte en trends en ontwikkelingen zowel in de waterrecreatiesector als in de gemeente. De bevindingen zijn benut als input bij het opstellen van de Visie Waterfront Drachten. 

Visie Waterfront

NO.ORDPEIL heeft voor het opstellen van de visie de samenwerking gezocht met drie Friese bureaus; Territoria, Noordtij en Hanneke Schmeink RECREATIE. Samen met experts, ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde inwoners is in diverse bijeenkomsten de basis gelegd voor deze visie, waarin de ambities zijn vastgelegd.

Op 10 januari 2017 is de visie besproken in een informerende ronde tafel met gemeenteraadsleden van Smallingerland. 

    Smallingerland is met aan de westkant de meren en de oostkant het interessante achterland van beekdalen een aantrekkelijk schakelpunt voor land- en waterrecreanten.