Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme De Friese Wouden

In het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme de Friese Wouden zijn de passie, gedachten, wensen, ambities en daadkracht van de regio gebundeld tot een samenhangend programma. Elkaar versterkende projecten om de de toeristisch-recreatieve sector de komende jaren te verstevigen en te ontwikkelen. De basis ligt in de drie programmalijnen 

  • Vermarkten,

  • Verbinden

  • Ontwikkelen

Deze zijn vervolgens doorvertaald naar concrete projecten. In samenspraak met elkaar is bepaald dat de prioriteit de komende periode ligt bij marktontwikkeling en verbinden. De partners in de regio, publiek en privaat, met elkaar het mooie van Zuidoost Fryslân voor het voetlicht te brengen.

Over het uitvoeringsprogramma is positief besloten door het Toeristisch Netwerk Friese Wouden. Zij onderschrijven het belang om met elkaar de schouders eronder te zetten. Het uitvoeringsprogramma doorloopt inmiddels ook een bestuurlijk traject en bestuurders hebben vooralsnog positief kennis genomen van het Uitvoeringsprogramma. De komende periode gaat de regio met een jaarlijks plan aan de slag. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in samenwerking met Theo de Bruin.

Onder het motto: ‘spreek uit, spreek af en spreek aan’ is in samenspraak een stevig programma opgesteld door ondernemers en overheden.

Projectplan Er-varen en Turf

In 2017 is een selectie van projecten die bijdragen aan plattelands- en cultuurtoerisme samengebundeld in het projectplan Er-Varen en Turf. Concrete projecten die de regio Zuidoost Fryslân uitvoert om het toerisme in de regio door te ontwikkelen.

Ervaren en turf.jpg