Beleid kleine havens en ligoevers

In de gemeente De Fryske Marren bevinden zich diverse kleinere havens en ligoevers. De Fryse Marren is voortgekomen uit drie gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Iedere deelgemeente kende een eigen beleid ten aanzien van kleine havens en oevers. De gemeente heeft behoefte haar beleid ten aanzien van kleine havens en ligoevers te harmoniseren.  

Hanneke Schmeink ondersteunt de gemeente bij het opstellen van het beleid. Eerst wordt in beeld gebracht om welke havens en ligoevers het gaat. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen naar omvang en voorzieningen. Hoe wordt de haven gebruikt? Door vaste liggers (bewoners) en/of passanten? Wat zijn kwaliteiten van de havens? Wat is de ruimtelijke context en belang voor de omgeving. Ook wordt geïnventariseerd welke overeenkomsten zijn afgesloten en welke kosten zijn gemoeid met beheer en exploitatie gemoeid?

Op grond van deze inventarisatie volgt een classificering van havens van waaruit beleidsscenario’s voor de verschillende typen havens en ligoevers opgesteld kunnen worden.